Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği”dir.
Derneğin merkezi Ankara’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri, Derneğin Çalışma Alanı
Madde 2- Dernek, ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının bebek ve çocuklarda yüksek olan görülme sıklığını ve çocuk enfeksiyon hastalıkları nedenli ölüm oranlarını gelişmiş ülkelerdeki düzeylere indirmek, aşılama oranlarını artırmak, bağışıklamaya yönelik çalışma ve etkinlikleri yaygınlaştırmak, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının çalışmalarının desteklenmesi, çalışma ortamlarında ortaya çıkan sorunlarının çözülmesi ve eğitimlerine ulusal ve uluslararası düzeyde destek olunması amaçlarıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Çalışmaların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
 2. Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, kurs, seminer, konferans, panel ve benzeri eğitim ve çalışma toplantıları düzenlemek
 3. Aşılama oranlarını artırma, bağışıklama çalışmalarını artırmaya yönelik yerel, bölgesel ve ulusal toplantı ve etkinlikler düzenlemek
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gereken her türlü bilgi, belge ve yayını sağlamak, bilimsel belgeleme (dokümantasyon) merkezi oluşturmak, amaçlar doğrultusunda, çalışma ve etkinlikleri duyurmak için gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar, toplum ve üyelere dağıtılması için bilgilendirme, çalışma ve etkinlik bültenleri çıkarmak, genelağ (internet) ve benzeri sanal iletişim ağ ve ortamlarında dernek ve yayınları adına açılacak e- (elektronik) iletişim ve yayım adreslerinden toplum ve üyelere bilgilendirme ve eğitim duyuru, bilgi ve belgeleri yayımlamak
 5. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü demirbaş ve kullanımla tüketilen araç, gereç ve donanımı, gerekirse satın alarak sağlamak,
 6. Gerekiyorsa izninin alınması koşuluyla, yardım toplama çalışmalarında bulunmak, yurt içi ve dışından bağış almak
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan gelirleri sağlamak amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek
 8. Üyelerinin yararlanması ve bir araya gelişinin sağlanması amacıyla genel merkez ve şubelere bağlı sosyal ve kültürel ortamlar oluşturmak, kurmak ve donatmak
 9. Üyeler arasındaki bilimsel ve sosyal bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürülmesi için, toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlence ve benzeri amaçlı etkinlikler düzenlemek, üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak
 10. Dernek çalışma ve etkinlikleri için gereksinim duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak sahibi olmak
 11. Amaçların gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak
 12. Uluslararası çalışma ve etkinliklerde bulunmak, yurtdışında çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk enfeksiyon hastalıkları, bağışıklama, aşılama alanlarında çalışma ve etkinlikler yürüten dernek ya da kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışma ve etkinlikler yapmak, yardımlaşmak
 13. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için, yurt içi ve dışındaki benzer amaçlı vakıf, dernek ve meslek kuruluşlarından parasal yardım ya da bağış almak
 14. Amaçların gerçekleştirilmesi için, gerekmesi durumunda, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak koşuluyla, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak çalışma ve etkinlikler yürütmek
 15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak
 16. Derneğin amacıyla ilgili ve yasalarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ortak kurullar oluşturmak, ortak çalışmalar yürütmek, etkinlikler düzenlemek


Derneğin Çalışma Alanı
Dernek, sağlık alanda çalışma gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı benimseyen, yasal bir engeli olmayan, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü koşulları sağlayan her çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal araştırma görevlisi, derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir, üye olabilir. Önceki adı “Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği” olan “Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği”nin, üyelikleri sürmekte olan üyeleri ve onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyelik başvurusunun kabul edilmesi ya da edilmemesi yönünde karara bağlanır, sonuç, üyelik başvurusunda bulunan çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı ya da yan dal araştırma görevlisine yazıyla bildirilir, yeni üye derneğin üye kayıt defterine eklenir. Üyelik için yönetim kurulunun kararı yeterlidir, genel kurul onayı gerekmez.

Derneğin çalışma ve etkinliklerinde önemli destek sağlayanlar, yönetim kurulu kararıyla derneğin onursal üyesi yapılabilir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Dileyen her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla, dernek üyeliğini sona erdirebilir. Üyenin üyelikten ayrılma dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığında, üyelikten ayrılma işlemi sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar.

 1. Üyelik koşullarını yitirmiş olmak
 2. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 3. Derneğin çalışma ve etkinliklerini zora sokucu ya da engelleyici çalışmalar yürütmek ya da etkinlikler düzenlemek
 4. Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak
 5. Üyelik ödentisini, ilgili yılı izleyen yılın ilk 6 (altı) ayı içinde ödememek
 6. Çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimine başlayarak üyeliğe kabul edilenler için bu eğitimi tamamlamamak ya da yarıda bırakmak
 7. Terör suçu nedeniyle mahkûm olmak (Terör suçu nedeniyle kamu görevinden uzaklaştırılanların üyeliği askıya alınır)

Yukarıda sayılan durumlardan birinin belirlenmesi durumunda, ilgili üye yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Üyelikten ayrılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

Dernek Organları
Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetim kurulu


Dernek Genel Kurulunun Oluşum Biçimi, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Yöntemi
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;

 1. Olağan genel kurul, 2(iki) yıl arayla, nisan ayında, yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
 2. Yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, genel kurul 30 (otuz) gün içinde olağanüstü olarak toplanır.
 3. Derneğin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, yönetim kurulunun kararıyla, dernek genel merkezinin bulunduğu Ankara’da ya da başka bir ilde, derneğin kongre, sempozyum ya da ulusal veya uluslar arası ölçekteki bir toplantısı sırasında ya da ayrı bir tarihte yapılabilir.
 4. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 5. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin ilgili hukuksal başvurusu üzerine yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği işlemler yapılır.


Çağrı Yöntemi
Yönetim kurulu, dernek üyelerinin dizelgesini (liste) düzenler. Üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, en az bir gazetede ya da derneğin genelağ sayfasında duyurulma, yazılı olarak bildirilme, üyenin e-ileti (posta) adresi ya da cep telefonu numarasına telefon ya da bir sanal iletişim ağı iletisi olarak gönderilme yollarından biriyle duyurularak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamadığında, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden çok olamaz.

Genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması dışındaki bir nedenle yapılamayacaksa, durum, neden de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. Genel kurul toplantısının, yapılamadığı tarihten sonraki 3 (üç) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler yeni tarihli toplantıya, belirtilen yöntemle yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı yalnızca 1 (bir) kez geri bırakılabilir.

Toplantı Yöntemi
Genel kurul, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır; toplantının çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamaması durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısında, yönetim kurulunca düzenlenen üye dizelgesi hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş olan kimlik belgeleri, yönetim kurulunca görevlendirilen görevlilerce incelenir. Üyeler, dizelgede adlarının bulunduğu bölümü imzalayarak toplantı yerine girer.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum yönetim kurulunca bir tutanakla saptanır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığında da, yönetim kurulunca duruma ilişkin bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, genel kurul üyeleri arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçilerek, genel kurul toplantısı yönetici kurulu (divan heyeti) oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin yönetici kuruluna kimliklerini göstermesi ve genel kurul katılımcıları dizelgesinde adlarının yer aldığı bölümü imzalaması zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasında yönetici kurul başkanı yetkilidir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak görüşülmesi toplantıda bulunan üyelerin onda biri tarafından yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Toplantıda görüşülen konu ve alınan kararlar yönetici kurulun yazmanınca bir tutanağa yazılır ve yönetici kurulun bütün üyelerince imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına verilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunması ve 7 (yedi) gün içinde, yeni seçilen yönetim kuruluna verilmesinden sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Yöntem ve Biçimleri
Madde 8- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi gizli oylamayla yapılır, diğer konulardaki kararlarsa açık olarak oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıt ya da oy pusulalarının, gereği üyelerce gizli olarak yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılmasıyla toplanan, oy verme işleminin bitiminden sonra açık sayımı ve dökümü yapılan oylarla sonucu belirlenen oylamadır.

Açık oylama yapılacak konulardaysa, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır; ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlarının toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınması gereklidir

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9- Genel kurulca aşağıda konular görüşülüp karara bağlanır:

 1. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde, haklı nedenlerle görevden alınması
 6. Üyelik başvurusunun kabul edilmemesi ya da üyelikten çıkarmaya ilişkin yönetim kurulu kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, karara bağlanması
 7. Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ya davar olan taşınır ve taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 8. Derneğin şubelerinin açılması ya da kapatılmasının kararlaştırılması, açılma ya da kapatılmasına karar verilen şubeyle ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 9. Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da bu dernek ve kuruluşlardan ayrılması
 10. Derneğin vakıf kurması
 11. Derneğin fesih edilmesi
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
 13. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi


Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 10- Yönetim kurulu 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyelerini belirler.

Yönetim kurulu, bütün üyelerin haberli olması koşuluyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu, en az 4 (dört) üyesinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa ya da başka bir nedenle boşalma olduğunda, yedek üyelerin genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek ya da bu konuda yönetim kurulu ya da dernek üyelerine yetki vermek
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Genel kurulun verdiği yetkiyle, yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak
 4. Genel kurulun verdiği yetkiyle, şube açma ya da kapamaya ilişkin işlemleri yürütmek
 5. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
 8. Her çalışma yılı sonunda derneğin gelir-gider çizelgesiyle yönetim kurulu çalışma raporunu düzenlemek, toplandığında raporu genel kurula sunmak
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
 10. Derneğe üyelik başvurusu ve üyelikten çıkarılma konularında karar vermek
 11. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi içinde kararlar almak, uygulamak
 12. Derneğin kongre, sempozyum, kurs ve benzeri ulusal ölçekteki diğer eğitim toplantısı ve etkinliklerini düzenlemek ve gerçekleştirmek
 13. Yasa ve yönetmeliklerin verdiği diğer görevleri yapmak

Denetim Kurulunun Oluşumu
Madde 11- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa ya da başka bir nedenle boşalma olduğunda, yedek üyelerin, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde belirtilen amaçlar ve amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda çalışma gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların yasalar, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, denetim sonuçlarını bir rapor biçiminde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 1. yelik ödentisi: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1,00 TL, yıllık ödenti olarak 1,00 TL alınır. Ödenti miktarları artırma ve eksiltme yetkisi genel kurulundur.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptığı bağış ve yardımlar
 3. Dernekçe düzenlenen kongre, sempozyum, kurs, toplantı, yemek, gezi, konser, spor yarışması gibi bilimsel ve sosyal çalışma ve etkinliklerden sağlanan bağış ve gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 5. Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
 6. Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek için gereksinim duyulan geliri sağlamak amacıyla, girişilen çalışma ve etkinliklerden elde edilen bağış ve kazançlar
 7. Diğer gelirler.


Derneğin Defter Tutma Kural ve Yöntemleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13- Defter tutma esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen sınırı aşması durumunda izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yönetmelikte belirtilen sınırın altına düşülürse, izleyen yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Ancak yönetmelikte belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın, yönetim kurulu kararıyla işletme ya da bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesinin açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen yöntem ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 • A) İşletme hesabı esasına göre:
  • a) İşletme hesabı esasında tutulması zorunlu defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
   2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
   3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere işlenir. Gelen evraklar ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ya da giden evraklar çıktısı alınarak saklanır.
   4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  • b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilirler.
   1. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşları edinme tarihi ve biçimi, kullanıldıkları ya da verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
   2. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler ile bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye defteri, kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne ya da notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılması sayfaları bitene kadar sürdürülür ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form ya da sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla edinilmesi durumunda banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleriyle yapılır. Ancak31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için, harcama belgesi olarak gider makbuzu ya da banka dekontu gibi belgeler kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum ya da kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni yardım teslim belgesi ile yapılır. Kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni bağış alındı belgesiyle kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla basımevine bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması, kontrolü, basımevinden teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir toplayacak kişi ya da kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımı ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre davranılır.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulunun asıl üyeleri dışında, dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişiler, yetki süresi de belirtilerek, yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Gelir toplayacak kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını kapsayan yetki belgesi dernek tarafından iki örnek olarak düzenlenir, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir toplayabilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurulu tarafından, en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi ya da adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine ya da görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının belirlenmesi ya da fesih edilmesi gibi durumlarda, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararıyla her zaman sonlandırılabilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, geri verilmesi ve diğer konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre davranılır.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Defterler dışında olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel yasalarda belirtilen sürelere uyulması koşuluyla, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait çalışma ve etkinlikleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu sonuçlarına ilişkin dernek beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde, dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen “genel kurul sonuç bildirimi” mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması durumunda, genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen “taşınmaz mal bildirimi” belgesi doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen, “yurtdışından yardım alma bildirimi” belgesi doldurularak mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Parasal yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmasından önce, bildirim koşulunun yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
Derneğin, görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen “proje bildirimi” belgesine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde, dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerindeki değişiklik, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen “yerleşim yeri değişiklik bildirimi” belgesi, genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında oluşan değişiklikler, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen “dernek organlarındaki değişiklik bildirimi” belgesi doldurularak, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir kez derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul ya da yönetim kurulu, gerek görülen durumlarda denetim yapabilir ya da bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek, çalışma ve etkinliklerini yürütebilmek için, gereksinim duyulması durumunda yönetim kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi parasal olarak da yapılabilir. Ancak derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte borçlanma yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 19- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 20- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk ve bölgesel çalışma ve etkinliklerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden; şubenin üyeleri, derneğin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek, denetim kurulu 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkilerine ilişkin ve bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubeler, şube adına yerel ve bölgesel günlük toplantı, kurs, seminer ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenleyebilir; dernek adına kongre, sempozyum ve benzeri ulusal ölçekte toplantı ve etkinlikler düzenleyemez.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 22- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şube olağan genel kurulu, 2 (iki) yıl arayla, şubat ayında, şube yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. Şubeler, derneğin genel kurul toplantılarında şube olarak temsil edilemez; aynı zamanda dernek üyesi de olan şube üyeleri, derneğin genel kurul toplantılarına dernek üyesi olarak katılır.

Şubelerin yönetim ya da denetim kurulunda görevli olanlar, genel merkez yönetim ya da denetim kuruluna seçildiğinde şubedeki görevinden ayrılır.

Temsilcilik Açma
Madde 23- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek çalışma ve etkinliklerini yürütmek amacıyla, yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 24- Tüzük değişikliği genel kurul kararıyla yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Genel kurul toplantısının çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda bu katılım çoğunluğu aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üye oylarının 2/3’üdür (üçte iki). Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Biçimi
Madde 25- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Genel kurul toplantısının çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda bu katılım çoğunluğu aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üye oylarının 2/3’üdür (üçte iki). Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı ya da kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde, bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde” açıklaması kullanılır.

Tasfiye kurulu, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Tasfiye kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İncelemede derneğin defter, alındı belgesi, harcama belgesi, tapu, banka kayıtları ve diğer belgeleri belirlenir, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Derneğin, alacakların toplanması ve borçların ödenmesinden sonra kalan bütün para, mal ve hakları, genel kurul toplantısında belirlenen yere devredilir. Genel kurul toplantısında, devredilecek yer belirlenmemişse, bu devir derneğin bulunduğu ildeki, derneğin amaçlarına en yakın amaçları ve derneğin fesih edildiği tarihte en çok üyesi olan derneğe yapılır.

Tasfiyeye ilişkin bütün işlemler tasfiye tutanağında gösterilir. Tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince, haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler dışında, üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanması ertesinde, durumun tasfiye kurulunca 7 (yedi) gün içinde bir yazı ve ekindeki tasfiye tutanağıyla birlikte, dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini, son yönetim kurulu üyeleri, tasfiye kurulu olarak saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı ve Soyadı Görevi İmzası
Ateş Kara Başkan
Ergin Çiftçi Başkan Yardımcısı
Emin Sami Arısoy Sekreter
Ayper Somer Sayman
Mustafa Hacımustafaoğlu Üye
Hasan Tezer Üye
Zafer Kurugöl Üye

Bu tüzük 26 (yirmi altı) maddeden oluşmuştur.