Amaç

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLAMA DERNEĞİ’NİN AMAÇLARI

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin kuruluş ve etkinliklerinin temel amacını, yurdumuzda çocuk sağlığının -özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı- korunması ve geliştirilmesi, ulusal çocukluk dönemi aşılamalarının toplumsal veri ve gereksinimler ışığında çağdaş düzeyde uygulanması, çocuk enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve sağaltımıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması, bu konularda çocuk hekimleri, diğer hekimler, sağlık çalışanları ve halka yönelik eğitim çalışmalarının yapılması oluşturur.

Bu bağlamda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, bağışıklama ve enfeksiyon denetimi ve sağaltımı konularında ulusal düzeyde kongre ve sempozyumlar düzenler, öneri, kılavuz ve uygulamalar oluşturur.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği bilimsel amaçlı bir dernektir, siyasal çalışma ve etkinliklerde bulunmaz, amaçlarının dışında kalan etkinliklere katılmaz. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği ‘nin hiçbir etkinliğinde kâr amacı güdülmez.

Amaçların gerçekleştirilmesi için dernekçe sürdürülecek olan çalışmalar -Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Tüzüğünde de yer aldığı biçimde- aşağıda özet olarak belirtilmiştir:
  • Çocuklar hasta olmadan koruma yöntemleri öğretmek (anne-baba eğitimi), ilk ve orta öğretimde öğrenci ve öğretmenlere sağlığa ilişkin eğitim vermek, yardımcı sağlık çalışanı (ebe, hemşire, sağlık memuru) ile hekimlere (aile hekimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı) yönelik hizmet içi ve mezuniyet sonrası eğitim etkinlikleri düzenlemek.
  • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin amaçları doğrultusunda, başta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinin ilgili bilim dalları ve birimleri olmak üzere, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.
  • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği’nin amaçları doğrultusunda, kongre, sempozyum ve eğitim toplantıları düzenlemek, yayın yapmak, basın-yayın kuruluşlarıyla işbirliği yaparak halkı eğitmek.
  • Ülkemizdeki çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı eğitimini geliştirmek, ülkemizdeki bütün çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının iletişimine olanak veren bir bilgi iletişim ağı kurmak.
  • Başta European Society for Pediatric İnfectious Diseases (ESPID) olmak üzere, uluslararası ve başka ülkelerin çocuk enfeksiyon hastalıkları dernekleriyle işbirliği yapmak, ortak toplantılar düzenlemek, eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek, bilgi iletişim ağları kurmak.